Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Δημιουργία ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης (WiFi) στις εγκαταστάσεις (campus) της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αμυγδαλέζα»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Δημιουργία ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης (WiFi) στις εγκαταστάσεις (campus) της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αμυγδαλέζα» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

 

Ειδικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση και δημιουργία δικτυακής υποδομής ασύρματης (WiFi) και ενσύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις (campus) της Αστυνομικής Ακαδημίας.

 

Η διάρκεια υλοποίησης του ως άνω έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ προβλέπεται και διάρκεια εγγυημένης λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον δυο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή του έργου.

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% των ΕΥΡΩ: 75.395,00€ [60.802,42 € + ΦΠΑ (24%)  14.592,58 € ].

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από08/03/2024 έως 23/03/2024.

 

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ