Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας της υποδομής firewall της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για «Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας της υποδομής firewall της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων /παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για την υποδομή Firewall του κατασκευαστικού οίκου Fortinet, που διαθέτει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λόγω της μεγάλης σημασίας του συγκεκριμένου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συνέχισης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές που εφαρμόζονταν έως σήμερα.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της (έναρξη όχι νωρίτερα από 30/12/2023).

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% – των €123.256,00 [€99.400,00 + Φ.Π.Α. (24%) €23.856,00].

Φορέας χρηματοδότησης της Σύμβασης είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.». Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον κωδικό λογιστικής 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από07/11/2023 έως 22/11/2023.

 

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ