Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το Έργο: «Ανoικτά Δεδομένα και ενίσχυση της συμμετοχικότητας»

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες παρέμβασης:

 • Τη διάθεση Ανοικτών Δεδομένων
 • Την Ανοικτή Διακυβέρνηση & Συμμετοχή.

Στο σκέλος των ανοικτών δεδομένων, η υποστήριξη των όσων ορίζονται στο νόμο και η πρακτική του εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω των δράσεων της πράξης αυτής και συγκεκριμένα διαμέσου:

 • Του καθορισμού, συμβατών με την αναφερόμενη νομοθεσία, τεχνικών προδιαγραφών για την διάθεση ανοικτών δεδομένων και των ανάλογων πρότυπων διεπαφών (API – Application Programming Interfaces), καθώς και της εφαρμογής των όσων ορίζονται από το πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR).
 • Του καθορισμού των πληροφοριακών υποδομών και της ανάπτυξης της σχετικής πλατφόρμας (ως επέκτασης της υφιστάμενης Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων data.gov.gr) για την διάθεση των δεδομένων από τους δημόσιους και τους ερευνητικούς οργανισμούς (ως ορίζεται στο άρθρο 60 του Ν. 4727/2020) και της μετέπειτα χρήσης των μηχαναγνώσιμων δεδομένων από τρίτους (εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και από φυσικά πρόσωπα).
 • Του καθορισμού και της ανάπτυξης της σχετικής πλατφόρμας για την συμμετοχική συζήτηση και ηλεκτρονική διαβούλευση επί θεμάτων που τίθενται από την κεντρική ή την τοπική δημόσια κυβέρνηση (ως επέκτασης – αντικατάστασης του συστήματος διαβουλεύσεων http://www.opengov.gr/) .
 • Δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων δημοσίων λειτουργών καθώς και δράσεων δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση, την ενίσχυση και την διάδοση των αποτελεσμάτων της αναφερόμενης δράσης – πολιτικής.

Στο σκέλος της ανοικτής διακυβέρνησης η πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη ή/και επέκταση των απαραίτητων τεχνολογικών υποδομών (υποδομές νέφους, λογισμικό συστήματος και εφαρμογών) για την φιλοξενία των διαβουλεύσεων. Προβλέπεται η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων που προάγουν τη συμμετοχή των πολιτών και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν στη διαβούλευση.

Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Στην ανάλυση των απαιτήσεων του έργου.
 • Να αποτυπώσει συγκεκριμένα την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα συλλογής και διάθεσης ανοικτών δεδομένων τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 • Να οριστικοποιήσει τις επιχειρησιακές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του έργου.
 • Να ιεραρχήσει τις απαιτήσεις βάσει χρονικών – επιχειρησιακών επιταγών και βαθμού εφικτότητας υλοποίησης και επιχειρησιακής αξιοποίησής τους.
 • Στην εγκατάσταση της τεχνολογικής υποδομής στο κυβερνητικό νέφος.
 • Στην ανάπτυξη των υποσυστημάτων.
 • Στη θέση των υλοποιήσεων που θα προσφερθούν στο έργο σε πιλοτική και παραγωγική λειτουργία και την υποστήριξη των χρηστών.
 • Στη λειτουργική υποστήριξη του έργου ώστε να εξασφαλιστεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και να δημιουργηθεί κοινότητα στελεχών του δημόσιου τομέα που θα συντονίζει τη διάθεση ανοικτών συνόλων δεδομένων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ανέρχεται στο ποσό των: 5.227.840,00€ [4.216.000,00€ + Φ.Π.Α. (24%) 1.011.840,00€].

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πράξη η οποία έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5190853 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16827/ Άξονας 2.2) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΤΑ 063 κωδικός έργου: 2023ΤΑ06300002), με βάση την από 03/02/2023 και με αρ. πρωτ. 17636 Απόφαση Ένταξης.

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 29.11.2023 και ώρα 12:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.