Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για την «Επέκταση του οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η αναβάθμιση της αξιοπιστίας του οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ με τον στόχο να εξαλειφθούν τα σημεία χωρίς προστασία. Αυτό θα επιτρέψει τη συνεχή πρόσβαση των φορέων στις υπηρεσίες που παρέχονται. Μέσω της εξάλειψης αυτών των σημείων, η εταιρεία στοχεύει να διασφαλίσει μια απρόσκοπτη και αξιόπιστη εμπειρία για τους φορείς της, καθώς επίσης και την απρόσκοπτη παροχή της λειτουργίας πληθώρας εφαρμογών και υπηρεσιών που εξυπηρετούν την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και διετούς συντήρησης.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε δύο (2) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–3: Παράδοση Έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των €94.500,00 [€76.209,68 + ΦΠΑ 24% €18.290,32].

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας», δ.τ. «ΕΔYΤE Α.Ε.». Η δαπάνη για τη Σύμβαση αυτή βαρύνει τον κωδικό λογιστικής 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 14.09.2023 και ώρα 12:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.