Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τις «Υπηρεσίες συντήρησης του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

 

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου, με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και δώδεκα (12) μήνες.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των €1.279.680,00 [€1.032.000,00 + ΦΠΑ (24%) €247.680,00] (δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του πόσου της σύμβασης).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας», δ.τ. «ΕΔYΤE Α.Ε.». Η δαπάνη για τη Σύμβαση αυτή βαρύνει τον κωδικό λογιστικής 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024 και 2025 του Φορέα. Η δαπάνη για το δικαίωμα προαίρεσης βαρύνει τον προϋπολογισμό 2026 του φορέα με σχετική πίστωση.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 26.09.2023 και ώρα 13:00

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.