Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια νέου σύγχρονου δικτυακού εξοπλισμού για αντικατάσταση του παλαιού» στο πλαίσιο του ΥΕ4 της Πράξης «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας» της Δράσης 16955 – Αναβάθμιση του εθνικού δικτύου υποδομών τεχνολογίας και έρευνας (ΕΔΥΤΕ) με κωδικό ΟΠΣ TA 5153431

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια νέου σύγχρονου δικτυακού εξοπλισμού για αντικατάσταση του παλαιού» στο πλαίσιο του ΥΕ4 «Προμήθεια νέου σύγχρονου δικτυακού εξοπλισμού για αντικατάσταση του παλαιού» της Πράξης «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας» της Δράσης 16955 – Αναβάθμιση του εθνικού δικτύου υποδομών τεχνολογίας και έρευνας (ΕΔΥΤΕ) με κωδικό ΟΠΣ TA 5153431

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση και βελτίωση αξιοπιστίας λογισμικού και υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα προβεί σε αντικατάσταση και επέκταση του παλαιού δικτυακού εξοπλισμού. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Ειδικότερα, αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής στο Κέντρο Δεδομένων της Κνωσού και στο Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), προκειμένου αυτό να μπορεί να υποστηρίξει  ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες (25G) ως προς τις υπολογιστικές μονάδες και 100G εντός του fabric. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης ταχυτήτων διασύνδεσης της τάξης των 25 και 100Gbps και παράλληλα να ενσωματώνει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά  βάσει της επιλεγούσας αρχιτεκτονικής.

Επιπλέον η σύμβαση θα περιλαμβάνει εκπαίδευση, μελέτη εφαρμογής, βασική παραμετροποίηση (management plane) και πολυετή συντήρηση.

H νέα υποδομή και στα 2 Datacenter θα στηρίζεται στις εξής σχεδιαστικές αρχές:

  1. Leaf/Spine τοπολογία
  2. EVPN/VXLAN με underlay/overlay BGP
  3. Οι μεταγωγείς θα πρέπει να υποστηρίζουν πολλαπλές 25G συνδέσεις προς υπολογιστικές υποδομές και 100G μεταξύ των Leaf και Spine.
  4. Στο πλαίσιο της απλούστευσης  αλλά και σε ξεκάθαρο διαχωρισμό της North/South κίνησης θα χρησιμοποιηθούν και Border Leaf

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–3: Οριστική Παραλαβή Έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.860.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.500.000,00 €, ΦΠΑ: 360.000,00 €], και δικαιώματος προαίρεσης κατά μέγιστο έως 30% του προϋπολογισμού. Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ίδιων με το υπό προμήθεια αντικείμενο και θα καλύψει πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου.

Φορέας χρηματοδότησης της Διακήρυξης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωδ. ΣΑΤΑ 063.  Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 και του έτους 2024 του φορέα με σχετική πίστωση.Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ06300019), ύψους 1.860.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται και χρηματοδοτείτε στο πλαίσιο του ΥΕ4 «Προμήθεια νέου σύγχρονου δικτυακού εξοπλισμού για αντικατάσταση του παλαιού» της Πράξης «Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 77272 ΕΞ 2022 στις 03.06.2022 και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5153431.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 11/07/2023 έως 26/07/2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 11 Ιουλίου 2023 έως 26 Ιουλίου 2023  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης του ΥΕ4 «Προμήθεια νέου σύγχρονου δικτυακού εξοπλισμού για αντικατάσταση του παλαιού».