Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο το «Ασφαλές συνεργατικό σύστημα επεξεργασίας και διακίνησης πληροφορίας για την ΠτΔ».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο το «Ασφαλές συνεργατικό σύστημα επεξεργασίας και διακίνησης πληροφορίας για την ΠτΔ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ασφαλούς συνεργατικού συστήματος επεξεργασίας και διακίνησης πληροφορίας Ανοικτού Κώδικα στη Προεδρία της Δημοκρατίας (ΠτΔ).

Πιο αναλυτικά απαιτείται η εγκατάσταση εξειδικευμένου συνεργατικού και αξιόπιστου περιβάλλοντος nextcloud που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες επικοινωνίας και συνεργασίας εντός της ΠτΔ, όπως:

  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομεί
  • Κοινή διαχείριση εγγράφων
  • Chat
  •  Videoκλήσεις
  •  Κοινή χρήση αρχείων διαφόρων τύπων

Επίσης αντικείμενο είναι η μετάπτωση των υπαρχόντων δεδομένων στο νέο σύστημα καθώς και η εκπαίδευση των υπαλλήλων της ΠτΔ.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανέρχεται στο ποσό των €74.400,00 [€60.000,00 + €14.400,00 ΦΠΑ (24%)].

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 12 Ιουνίου 2023 έως 27 Ιουνίου 2023.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ