Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. Πρωτ. 826/10.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΜΔ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ».

Απόσπασμα Πρακτικού