Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής σε ερωτήματα Οικονομικών φορέων για την υπ’ αρ.πρωτ. 2867/ΑΣ/10.02.2023 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής) μπορείτε να βρείτε διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε ερωτήματα Οικονομικών φορέων για την Διακήρυξη Ανοιχτού (Διαγωνισμού) άνω των ορίων για «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»

• Τμήμα Ι «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού»

• Τμήμα ΙΙ « Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»