Γνωστοποίηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»

Γνωστοποίηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»

• Τμήμα Ι «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού»

• Τμήμα ΙΙ « Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ και νέα ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:30μ.μ.. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ .