Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου 24 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του υποέργου 6 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Αντικείμενο της παρούσας είναι η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται:

Α) οι διαδικασίες επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο και

Β) οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα και μετά από επικοινωνία με τις δύο ομοσπονδίες ΚΤΕΛ της χώρας και μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 181601 κατά τη διενέργεια του οποίου δεν υποβλήθηκε ουδεμία προσφορά για το τμήμα το οποίο συνιστά το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξή του, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη, σύμφωνα με το άρθρο 106§1 περίπτωση (α), καθώς και ο χωρισμός του άγονου τμήματος σε δυο νέα υποτμήματα (υπεραστικά και αστικά) με στόχο τη διεύρυνση του  ανταγωνισμού. Το αντικείμενο της παρούσας χωρίζεται πλέον σε 2 τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας για κάθε μια ομάδα ΚΤΕΛ. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιήθηκε διότι τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ομάδων αυτών των ΚΤΕΛ παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα τμήματα είναι τα παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ 1:

ΚΤΕΛ Κω Α.Ε.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕ

ΚΤΕΛ Ροδόπης Α.Ε.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ

ΚΤΕΛ Ρόδου Α.Ε.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.

ΚΤΕΛ Μυκόνου Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ 2:

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ  Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ  Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜ. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΤΕΛ Σαλαμίνας

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (89.280,00€) – (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 72.000,00€, ΦΠΑ: 17.280,00€).

Ειδικότερα, για το Τμήμα 1: € 30.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 7.200,00

Για το Τμήμα 2: € 42.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 10.080,00

Η διάρκεια της Σύμβασης για ένα έκαστο τμήμα ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 10/04/2023 και ώρα 12:00

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.