Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια ακαδημαϊκών ταυτοτήτων καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 20 Δεκεμβρίου 2022 έως 4 Ιανουαρίου 2023  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια ακαδημαϊκών ταυτοτήτων καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού», στο πλαίσιο του ΥΕ2  «Προμήθεια ακαδημαϊκών ταυτοτήτων καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού» της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5087307.