Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών» στο πλαίσιο του υποέργου 7 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, σε μορφή πλαστικής κάρτας, υποστηρίζει πολλαπλές παροχές, προνόμια για όλα τα μέλη των ελληνικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (φοιτητές των τριών κύκλων σπουδών, μόνιμοι, επισκέπτες και συμβασιούχοι διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, κ.λπ.), καθώς και τα μέλη ερευνητικών φορέων (ερευνητικό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό).

Οι φοιτητικές ακαδημαϊκές ταυτότητες εκδίδονται στην παρούσα μορφή από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, ενώ οι ακαδημαϊκές ταυτότητες του προσωπικού ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, οι οποίες ενσωματώνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών και συνοδεύονται από συμβατή συσκευή αναγνώστη/εγγραφέα, εκδίδονται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. πραγματοποιεί επέκταση και αναβάθμιση της υπηρεσίας ακαδημαϊκής ταυτότητας τόσο όσον αφορά στο φυσικό μέσο (κάρτα) όσο και τις ίδιες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα μόλις εκδοθεί και παραδοθεί στον δικαιούχο θα λειτουργεί και θα περιέχει βασικές και καλά προκαθορισμένες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος θα μπορεί να πιστοποιήσει και να συσχετίσει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα με επιπλέον υπηρεσίες και παροχές-προνόμια, προσκομίζοντάς την στον αρμόδιο κάθε φορά φορέα. Οι αρμόδιοι αυτοί φορείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία της υπηρεσίας ακαδημαϊκής ταυτότητας, προκειμένου να μπορούν να πιστοποιούν την εγκυρότητα της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Αυτή η πρόσβαση δίνεται μέσω κατάλληλου κόμβου διαλειτουργικότητας που έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί και ο οποίος θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να εμπλουτιστεί με νέες υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενοποιημένη φύση της ταυτότητας.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η υλοποίηση των παρακάτω αναβαθμίσεων του κόμβου διαλειτουργικότητας:

 • Διακριτή διαχείριση της κάθε υπηρεσίας διαλειτουργικότητας (λειτουργία, δικαιώματα χρήσης)
 • Υλοποίηση νέων υπηρεσιών για διαλειτουργικότητα με:
  • τον κόμβο ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ
  • φορείς ηλεκτρονικού εισιτηρίου
  • το σύστημα οικονομικής εκκαθάρισης ηλεκτρονικού εισιτηρίου
  • το σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (Π.Σ. ΑΤΛΑΣ)
  • το σύστημα υποβολής αιτήσεων του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος
 • Γραφικό περιβάλλον για χρήση του από εξουσιοδοτημένους φορείς που θα πρέπει να ελέγχουν την ισχύ και να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων.
 • Ανάπτυξη υπηρεσίας μέσω της οποίας οι δικαιούχοι (α) θα μπορούν να ενημερώνονται για τα τηρούμενα προσωπικά τους δεδομένα και για το ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, και (β) θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα υποκειμένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, για την υποστήριξη της λειτουργίας της ομάδας αρωγής χρηστών, αντικείμενο της παρούσας είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής που χρησιμοποιεί, η οποία θα προσφέρει τουλάχιστον τις εξής λειτουργικότητες:

 • Δημιουργία και διαχείριση νέων χρηστών της ομάδας αρωγής χρηστών.
 • Καταγραφή των στοιχείων του καλούντος.
 • Εξειδικευμένες φόρμες καταγραφής και διαχείρισης κάθε ερωτήματος ανάλογα με την κατηγορία του καλούντος.
 • Κατάταξη των ερωτημάτων σε θεματικές κατηγορίες (εξειδικευμένες ανάλογα με την κατηγορία του καλούντος).
 • Παρακολούθηση της ροής εξυπηρέτησης των ερωτημάτων των χρηστών («σε εκκρεμότητα», «έχει απαντηθεί», «χρειάζεται συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης», κ.ο.κ.).
 • Καταγραφή όλων των ενεργειών που εκτελεί κάθε χειριστής της εφαρμογής της ομάδας αρωγής Χρηστών.
 • Αναζήτηση ενεργειών που έχουν καταχωρηθεί στην ομάδα αρωγής χρηστών με βάση σύνθετα κριτήρια (ποιος χειριστής απαντά στο ερώτημα, ποιος χρήστης υπέβαλε το ερώτημα, φάση εξυπηρέτησης του ερωτήματος, κ.ο.κ.).
 • Δυνατότητα επίλυσης ερωτημάτων σχετικά με τις νέες υπηρεσίες (ηλεκτρονικό εισιτήριο, διαλειτουργικότητα, κ.λπ.).

Τέλος, αντικείμενο της παρούσας αποτελεί και η παροχή δωρεάν υποστήριξης για τρία (3) χρόνια για το σύνολο του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, του οποίου τμήμα θα αποτελέσουν τα ανωτέρω.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και Αναδόχου. Η διάρκεια της δωρεάν υποστήριξης για το σύνολο του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας έχει οριστεί σε τρία (3) χρόνια.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανέρχεται στο ποσό € 337.451,40 [€ 272.138,23 + ΦΠΑ (24%) € 65.313,17].

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 01/03/2023 και ώρα 12:00

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα/ αιτήματα σχετικά με την Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής) είναι διαθέσιμες διευκρινήσεις για την Διακήρυξης του διαγωνισμού.