Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για την «Επέκταση και αναβάθμιση χωρητικότητας του οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η επέκταση του οπτικού δικτύου μετάδοσης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με την προσθήκη ενός νέου κόμβου καθώς και την αναβάθμιση της χωρητικότητάς του με την προμήθεια καρτών μετάδοσης (transponders) σε ταχύτητες έως 400Gbps.

Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πενταετούς συντήρησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: 450.120,00 [€ 363.000,00 + ΦΠΑ 24% € 87.120,00].

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.

Η διάρκεια των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.