Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για τη διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι Κορινθίας στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

  1. Υπηρεσίες υλοποίησης δύο συνδέσμων οπτικών ινών για την διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι Κορινθίας στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (κατά τους πρώτους 6 μήνες του έργου),
  2. Δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των δύο συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και
  3. Δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης των δύο συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου. Η διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών ως και των υπηρεσιών συντήρησης έχει οριστεί σε δεκαπέντε (15) έτη.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανέρχεται στο ποσό € 570.400,00 [ € 460.000,00+ ΦΠΑ (24%) € 110.400,00].

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 20.02.2023 και ώρα 12:00

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα/ αιτήματα σχετικά με την Διακήρυξης του διαγωνισμού.