Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου «Δράσεις ενίσχυσης των ψηφιακών ικανοτήτων ηλικιωμένων και Παιδιών»

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. πρωτ  18644/14.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις ενίσχυσης των ψηφιακών ικανοτήτων ηλικιωμένων και Παιδιών» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου “Δράσεις ενίσχυσης των ψηφιακών ικανοτήτων ηλικιωμένων και παιδιών”».

Απόσπασμα Πρακτικού