Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε πέντε (5) τμήματα για τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε πέντε (5) τμήματα για τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται:

Α) οι διαδικασίες επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο και

Β) οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ.

Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%): €297.600,00 [€240.000,00 + ΦΠΑ (24%) €57.600,00]

Τμήμα 1: €130.200,00 [€105.000,00 + ΦΠΑ (24%) €25.200,00]

Τμήμα 2: €89.280,00 [€72.000,00 + ΦΠΑ (24%) €17.280,00]

Τμήμα 3: €59.520,00 [€48.000,00 + ΦΠΑ (24%) €11.520,00]

Τμήμα 4: €14.880,00 [€12.000,00 + ΦΠΑ (24%) €2.880,00]

Τμήμα 5: €3.720,00 [€3.000,00 + ΦΠΑ (24%) €720,00]

Με δικαίωμα προαίρεσης €63.240,00 [€ 51.000,00 + ΦΠΑ (24%) € 12.240,00].

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου / Αναδόχων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Διακήρυξης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΕ4631. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό 2023 του φορέα με σχετική πίστωση.

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο ΥΕ6 «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1570/16-09-2021 και ΑΔΑ: ΨΠ8846ΜΠΥΓ-3ΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2281/23-12-2021 και ΑΔΑ: Ψ2ΠΠ46ΜΠΥΓ-ΒΜΔ και την υπ’ αρ. 989/15-06-2022 και ΑΔΑ: ΩΖΠ646ΜΠΥΓ-3ΟΗ όμοιες και έχει λάβει κωδικό MIS 5087307.

Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ46310011).

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 20 Δεκέμβριου 2022 έως 04 Ιανουαρίου 2023

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ