Γνωστοποίηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υποδομής τηλεφωνίας ΙΡ για τους φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 30/11/2022 και ώρα 12:00μ.μ. και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 30/11/2022 και ώρα 12:30μ.μ. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.