Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τη «Μετάπτωση δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος “Ανθρώπινου Δυναμικού” των ΚΕΠ», στο πλαίσιο του υποέργου 7 της Πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η «Μετάπτωση δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος “Ανθρώπινου Δυναμικού” των ΚΕΠ». Ειδικότερα, ο ανάδοχος καλείται να ολοκληρώσει τις παρακάτω δύο εργασίες: α) να μελετήσει και να υλοποιήσει την μετάπτωση και μεταφορά των υπαρχόντων δεδομένων από τα υφιστάμενα συστήματα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από το νέο σύστημα κατά 100% και β) να αναπτύξει νέο σύστημα διαχείρισης (ΚΕΠ-MANAGER), το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την προηγούμενη φάση της μετάπτωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: 69.130,00€ [ποσό χωρίς ΦΠΑ 55.750,00€ + ΦΠΑ(24%)  13.380,00€].

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 01/12/2022 και ώρα 13:00

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.