Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του ΥΕ9 «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας (LOT2)» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583.

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 6 μήνες του έργου), β) τη δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε έτη και έξι μήνες (15 έτη και 6 μήνες) από την υπογραφή της. Δηλαδή, η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες και η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών ως και των υπηρεσιών συντήρησης αυτών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή υπηρεσιών υλοποίησης των συνδέσμων οπτικών ινών.

Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 1.147.000,00 € [ € 925.000,00+ ΦΠΑ (24%) € 222.000,00]

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 22/11/2022 και ώρα 14:00

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα/ αιτήματα σχετικά με την Διακήρυξης του διαγωνισμού.