Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης για την «Προμήθεια υποδομής τηλεφωνίας ΙΡ για τους φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» στο πλαίσιο του ΥΕ3 «Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών επικοινωνίας των ιδρυμάτων μέσω δικτύου» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού (υλικού -λογισμικού-αδειών) τηλεφωνίας IP για τους ωφελούμενους φορείς της πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: 5.871.470,62€ [ποσό χωρίς ΦΠΑ € 4.735.056,95 + ΦΠΑ(24%)  1.136.413,67], με δικαίωμα προαίρεσης έως 30% επί αυτού.

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 22/11/2022 και ώρα 12:00μ.μ.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 30/11/2022 και ώρα 12:00μ.μ. και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 30/11/2022 και ώρα 12:30. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ