Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Μετάπτωση δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος “Ανθρώπινου Δυναμικού” των ΚΕΠ»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Μετάπτωση δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος “Ανθρώπινου Δυναμικού” των ΚΕΠ», στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020», με βάση την με αρ. πρωτ. 1856/01-11-2021 απόφαση ένταξης και την με αρ. πρωτ. 1089/30-06-2022 τροποποίηση αυτής και με κωδικό MIS 5114175 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η «Μετάπτωση δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος “Ανθρώπινου Δυναμικού” των ΚΕΠ». Ειδικότερα, ο ανάδοχος καλείται να ολοκληρώσει τις παρακάτω δύο εργασίες: α) να μελετήσει και να υλοποιήσει την μετάπτωση και μεταφορά των υπαρχόντων δεδομένων από τα υφιστάμενα συστήματα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από το νέο σύστημα κατά 100% και β) να αναπτύξει νέο σύστημα διαχείρισης (ΚΕΠ-MANAGER), το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την προηγούμενη φάση της μετάπτωσης. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 69.130,00€ [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.750,00€, + ΦΠΑ: 13.380,00€].

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα από 04/10/2022 έως και 19/10/2022.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.