Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο του ΥΕ4 «Προμήθεια αποθηκευτικού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για την Υγεία» της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041841».

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων για την Υγεία στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».

Επιπλέον, περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης καθώς και υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και υποδομών για διάστημα 5 ετών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: 1.172.668,00€ [945.700,00+ ΦΠΑ 24% €226.968,00]

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και υποδομών ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την Οριστική Παραλαβή Έργου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 04/11/2022 και ώρα 12:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.