Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τις «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης υπολογιστικού εξοπλισμού των Κέντρων Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στον Λούρο και στην Κνωσσό».

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού των κέντρων δεδομένων και του υπερ-υπολογιστικού συστήματος που είναι εγκατεστημένα στον Λούρο και την Κνωσσό.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: 341.800,00€ – (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 275.000,00€, + ΦΠΑ: 66.000,00€).

Η διάρκεια ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/09/2022 και ώρα 12:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.