Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) εσωτερικού με ευέλικτη χρήση της ταχείας και της αυτοματοποιημένης αποστολής σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας εφαρμογών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διακίνησης σύντομων ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) προς κινητά ελληνικών παρόχων κινητής τηλεφωνίας με ευέλικτη χρήση της ταχείας και της αυτοματοποιημένης αποστολής σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας εφαρμογών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει  χρήση των δύο παρακάτω υπηρεσιών αποστολής SMS σε ποσοστό 85% και 15% αντίστοιχα και να δύναται να προσφέρει και μέχρι το 100% για κάθε μια από τις δύο παρακάτω υπηρεσίες sms (εκτιμώμενος αριθμός sms 11.111.111).

 

  1. Υπηρεσία ταχείας αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) εκτιμώμενου αριθμού 1.666.667, η οποία θα υποστηρίζει δυνατότητα διεκπεραίωσης μαζικής αποστολής και παράδοσης εξατομικευμένων σύντομων γραπτών μηνυμάτων με ρυθμό 100.000 SMS ανά 5’.
  2. Αυτοματοποιημένη αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μέσω web service εκτιμώμενου αριθμού 9.444.444, η οποία θα υποστηρίζει αυτοματοποιημένη αποστολή μέσα από υπάρχουσες εφαρμογές του πελάτη – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μέσω HTTP API μηνύματος πλήρως παραμετρικού και προσωποποιημένου.

 

Η  αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (496.000,00€) – (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 400.000,00€, ΦΠΑ: 96.000,00€) και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με δικαίωμα προαίρεσης 100% του ποσού της σύμβασης (ήτοι ποσού  400.000,00€, πλέον ΦΠΑ).

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας και έως 31/12/2023 με δικαίωμα προαίρεσης 100% του ποσού της σύμβασης. Αν τα sms καταναλωθούν πριν τη λήξη της σύμβασης παύει αυτοδίκαια η ισχύς της.

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι: 29/07/2022 και ώρα 12:00.

 

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.