Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού – Evia- SamosPass»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Άυλη Ψηφιακή Κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού – Evia-SamosPass», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ήτοι αδειοδοτημένο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών – o οποίος αποτελεί εκδότη χρεωστικών καρτών 4-μερών διεθνών σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική του άδεια –  να υποβάλει ηλεκτρονικά την πρότασή του στο email: promith@admin.grnet.gr μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 17:00

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι όροι της Πρόσκλησης μπορούν να αναγνωστούν εδώ.