Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης υπολογιστικού εξοπλισμού των Κέντρων Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στον Λούρο και στην Κνωσσό»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης υπολογιστικού εξοπλισμού των Κέντρων Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στον Λούρο και στην Κνωσσό» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

 

Ειδικότερα, αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού των Κέντρων Δεδομένων και του υπερ-υπολογιστικού συστήματος που είναι εγκατεστημένα στον Λούρο και την Κνωσσό, που έχουν αποκτηθεί με τις αντίστοιχες συμβάσεις  της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.:

  1. 5879/ΠΤ/26.05.2015 – «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδομένων» στο πλαίσιο του Υποέργου «Υπηρεσίες υποστήριξης-ζωντανής μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου εκδηλώσεων» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
  2. 9761/ΠΤ/31.08.2015 – «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» – στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ο εν λόγω εξοπλισμός/λογισμικό προσδιορίζεται λεπτομερώς σε Παράρτημα του εν θέματι Τεύχους Διακήρυξης.

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 14 Ιουνίου 2022 έως 29 Ιουνίου 2022.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ