Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) εσωτερικού με ευέλικτη χρήση της ταχείας και της αυτοματοποιημένης αποστολής σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας εφαρμογών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για «Υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) εσωτερικού με ευέλικτη χρήση της ταχείας και της αυτοματοποιημένης αποστολής σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας εφαρμογών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»,

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διακίνησης σύντομων ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) προς κινητά ελληνικών παρόχων κινητής τηλεφωνίας με ευέλικτη χρήση της ταχείας και της αυτοματοποιημένης αποστολής, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας εφαρμογών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έργου «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για το έργο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» – Υποέργο 1 με σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΕ 063, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ06300002), δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π.: 30404/16.03.2020 απόφασης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά το ποσό των €496.000,00 [€400.000,00+€96.000,00 ΦΠΑ (24%)] και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% .

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι από 19 Μαΐου 2022 έως 3 Ιουνίου 2022.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 19 Μαΐου 2022 έως 3 Ιουνίου 2022  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για «Υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) εσωτερικού με ευέλικτη χρήση της ταχείας και της αυτοματοποιημένης αποστολής σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας εφαρμογών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»