ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΡΩΓΗ ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΥΨΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΥΤΕ A.E. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

  1. Μία (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του ως άνω έργου, διάρκειας από την υπογραφή της μέχρι τις 31/12/2022 με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών.

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά την 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.   Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.