Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακής ψηφιακής υποδομής για την έρευνα – μεταγωγή δεδομένων ελεγχόμενη από λογισμικό» στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Δικτυακή ψηφιακή υποδομή για την έρευνα – μεταγωγή δεδομένων ελεγχόμενη από λογισμικό» της Πράξης «HELIX: Εθνικές ψηφιακές υποδομές για την έρευνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002781, με αρ.πρωτ. 1803/ΑΣ/31.01.2022.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακής ψηφιακής υποδομής για την έρευνα – μεταγωγή δεδομένων ελεγχόμενη από λογισμικό»