Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στα κτήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Ε.Ι.Ε»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν τα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔYΤE Α.Ε. στο ΥΠΑΙΘ (DC1 και NEW UPS ROOM , ΕΔΥΤΕ/DC1) και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (458.800,00€) – (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 370.000,00€, ΦΠΑ: 88.800,00€).
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/01/2022 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.