Ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για όλα τα δημόσια νοσοκομεία»

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10156/ΑΣ/03-08-2021 Διακήρυξη, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή ως προς την ημερομηνία παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η σχετική ενημέρωση βρίσκεται εδώ.