Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών «Εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής» για τους εξής τομείς πολιτικής: παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη, εργασία, περιβάλλον, μεταφορές-υποδομές.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 73210000 -7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 ΦΠΑ (24%): € 14.400,00].
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης .
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 03/09/2021 και ώρα 12:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σε επεξεργάσιμες μορφές είναι διαθέσιμο εδώ ( ως pdf), εδώ (ως html) και εδώ (ως XML)