Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό σε δύο τμήματα, για την Προμήθεια Δικτυακής ψηφιακής υποδομής για την έρευνα – μεταγωγή δεδομένων ελεγχόμενη από λογισμικό, στο πλαίσιο του ΥΕ2 της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002781

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό σε δύο τμήματα  για την Προμήθεια Δικτυακής ψηφιακής υποδομής για την έρευνα – μεταγωγή δεδομένων ελεγχόμενη από λογισμικό (ΤΜΗΜΑ Ι: «Προμήθεια συμπληρωματικού οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών»  και ΤΜΗΜΑ ΙΙ «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού»), στο πλαίσιο του ΥΕ2 της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002781,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Ειδικότερα, αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η προμήθεια οπτικού και δικτυακού εξοπλισμού για τους ωφελούμενους Φορείς της Πράξης HELIX. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.
Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
Για το ΤΜΗΜΑ Ι :

  • 32260000-3 Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων
  • 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου
  • 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

Για το ΤΜΗΜΑ ΙΙ :

  • 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου
  • 48620000-0 Λειτουργικά συστήματα
  • 72500000 Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ Ι «Προμήθεια συμπληρωματικού οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» : 458.800 € [€370.000 + ΦΠΑ (24%) € 88.800 ]
  • ΤΜΗΜΑ ΙΙ «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού» : 124.000 € [€100.000 + ΦΠΑ (24%) € 24.000]

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα της παρούσης. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 2.
Η διάρκεια της Σύμβασης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και υποδομών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–3:  Οριστική Παραλαβή Έργου.
Η διάρκεια της Σύμβασης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ–3 : Οριστική Παραλαβή του Έργου.
Οι συμβάσεις και των δύο τμημάτων θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, γιαχρονικό διάστημα 30 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@grnet.gr.