Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στα κτήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Ε.Ι.Ε»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στα κτήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Ε.Ι.Ε»και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, σε μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
50532200-5        Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετασχηματιστών
50532300-6        Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
50532400-7        Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
50730000-1        Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
50710000-5        Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
79711000-1        Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού
72514000-1        Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή
79714000-2        Υπηρεσίες επιτήρησης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (458.800,00€) – (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 370.000,00€, ΦΠΑ: 88.800,00€).
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα μέχρι και την Δευτέρα 30η Αυγούστου 2021.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 06/08/2021 έως 30/08/2021  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στα κτήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Ε.Ι.Ε».