Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για όλα τα δημόσια νοσοκομεία»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για όλα τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- 1.054.000,00 €, [850.000,00 €, + ΦΠΑ (24%) 204.000,00 €,],
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την Οριστική Παραλαβή.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/09/2021 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Δεν θα υπάρξει μεταβολή ως προς την ημερομηνία παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η σχετική ενημέρωση βρίσκεται εδώ.