Ενημέρωση σχετικά με την νέα παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών»

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3206/ΑΣ/18-03-2021 Διακήρυξη και κατόπιν αιτημάτων που υπέβαλαν οικονομικοί φορείς, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την εκ νέου παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποδέχεται τα σχετικά αιτήματα παρατείνοντας τον εν λόγω Διαγωνισμό έως την Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021,και θα προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.