Διευκρινίσεις επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών»