Δημοσίευση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Διαχείρισης Προηγμένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Υπηρεσιών Δεδομένων στο πλαίσιο του έργου SMART TOUR»

Το έργο SMART TOUR θα δημιουργήσει μια μοναδική πλατφόρμα που θα υποστηρίζει την τουριστική ζήτηση για «αξέχαστες εμπειρίες», ενεργώντας ως κινητήριος παράγοντας για το βιωματικό τουρισμό και για την εμβύθιση των τουριστών στην τοπική κληρονομιά.
Η πλατφόρμα SMART TOUR συνδυάζει το Immersive Reality με εργαλεία cloud, τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου, ανοιχτά πρότυπα και πρόσβαση. Η τεχνολογία εμβύθισης που βασίζεται σε cloud θα συνδυαστεί με δράσεις δημιουργίας δεξιοτήτων, δημιουργικούς φορείς και δικτύωση ενδιαφερομένων καθώς και βιωματικές μεθοδολογίες και στρατηγικές διαχείρισης προορισμού. Η πλατφόρμα θα προσφερθεί στους διαχειριστές πολιτιστικών διαδρομών ως μια εργαλειοθήκη μέσω της υποδομής cloud των δημόσιων ακαδημαϊκών δικτύων της Ελλάδας και της Αλβανίας.
Το έργο θα υλοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα παραδοτέα:
Π3.2.2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη της βασικής υποδομής για τις υπηρεσίες cloud του SMART TOUR.
Π3.2.4: Σχεδιασμός και ανάπτυξη της διασύνδεσης της Πλατφόρμας Smart Reality με το cloud αποθετήριο για την πρόσβαση σε περιεχόμενο.
Π5.2.1: Δράσεις υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας «UNESCO Roots Experiential Identity».
Π5.2.2: Δράσεις υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας «Επαυξημένη ταξιδιωτική εμπειρία μέσω διαδρομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος».
Οι προς προμήθεια υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 72263000-6 Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 48.130,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 38.814,51 + ΦΠΑ (24%): € 9.315,49 ].
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες. Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η ΕΥΔ Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», Κωδ. ΣΑΕΠ 5186.  Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Smart Travel on Cultural Routes» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 39648 στις 16.04.2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5041947.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι ηΤρίτη, 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00. 
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (ΤΕΥΔ.xml) είναι διαθέσιμο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή .xml