Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Έρευνα Αξιολόγησης Προδιαγραφών Εξυπηρέτησης και έρευνα Απόψεων, Στάσεων και Εμπειρίας κοινού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών»

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι α) η έρευνα αξιολόγησης προδιαγραφών εξυπηρέτησης στα ΚΕΠ και β) η έρευνα απόψεων, στάσεων και εμπειρίας του κοινού από τα ΚΕΠ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 79311200-9 Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 62.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 50.000,00 ΦΠΑ (24%): € 12.000,00].
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώμιση (8,5) εβδομάδες από την υπογραφή της Σύμβασης .
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναιΔευτέρα, 17/05/2021 και ώρα 12:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή(xml) είναι διαθέσιμο εδώ και σε επεξεργάσιμη μορφή (doc) είναι διαθέσιμο εδώ
Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις θα βρείτε εδώ