Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση εφεδρείας στο σύστημα διαχείρισης οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της αξιοπιστίας στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης του οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε..
Τα προς προμήθεια είδη και οι συνοδευτικές υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:
30233100-2        Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών
51611100-9        Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής
48200000-0        Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ)
50332000-1        Υπηρεσίες συντήρησης υποδομής τηλεπικοινωνιών
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  € 74.400 [€ 60.000 + ΦΠΑ (24%) € 14.400].
Η υλοποίηση της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας σε τρία (3) έτη από την οριστική παραλαβή του συστήματος.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 16/04/2021 και ώρα 14:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμο εδώ
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (ΤΕΥΔ.xml) είναι διαθέσιμo το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή .xml