Ενημέρωση σχετικά με τη νέα παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των Φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13539/ΑΣ/02-12-2020 Διακήρυξη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό κατά μια εβδομάδα, ήτοι έως τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. πρόκειται προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.