Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του έργου «Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων για την υλοποίηση συστήματος συλλογής δεδομένων για τα απόβλητα».

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση όλων των συνιστωσών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη μίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης των απαιτήσεων θα έχει εκπονηθεί μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία η οποία θα αποτελέσει τον βασικό οδηγό υλοποίησής της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ένα δυναμικό ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, βασικά στοιχεία της καταγραφής και ανάλυσης των απαιτήσεων για την υλοποίηση συστήματος συλλογής δεδομένων για τα απόβλητα είναι ο ορισμός των ακόλουθων τριών (3) Φάσεων Εργασίας:
Φάση Α: Καταγραφή του πλαισίου υλοποίησης
Φάση Β: Ανάλυση των προδιαγραφών και σχεδιασμός ανάπτυξης
Φάση Γ: Απαιτήσεις ομαλής υλοποίησης και βιωσιμότητας
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 ΦΠΑ (24%): € 14.400,00].
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 26/02/2020 και ώρα 14:30.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμο εδώ.