Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του έργου «Μητρώο Οδών και Αριθμών»

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ψηφιακού Μητρώου Οδών και Αριθμών. Μέσω αυτού θα δίνεται η  δυνατότητα των αρμόδιων δημοσίων φορέων (Δήμοι και Περιφέρειες) να εισάγουν και να επικαιροποιούν τα επίσημα ονόματα των οδών, καθώς και τις αριθμήσεις τους μέσα από ένα διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Το εν λόγω Μητρώο Οδών και Αριθμών αποτελεί ένα ενιαίο και πλήρες σύστημα που θα αποτελείται από δύο μέρη: τη χωρική βάση δεδομένων, τις υπηρεσίες αναζήτησης (γεωκωδικοποίησης) και τη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης των δεδομένων.
Το έργο περιλαμβάνει:
α) Την απαιτούμενη εξειδικευμένη υποδομή που θα αποτελείται από τη χωρική βάση δεδομένων και τις απαιτούμενες γεωχωρικές υπηρεσίες
β) Τη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης των δεδομένων που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης με όλα τα χαρακτηριστικά συστατικά στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 56.000,00, ΦΠΑ (24%): 13.440,00].
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι ηΠαρασκευή, 26/02/2020 και ώρα 14:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμο εδώ.