Ενημέρωση σχετικά με τη νέα παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των Φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13539/ΑΣ/02-12-2020 Διακήρυξη και κατόπιν του από 10/02/2021 αιτήματος που υπέβαλε οικονομικός φορέας, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό κατά δύο εβδομάδες, ήτοι έως την 1η Μαρτίου 2021, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποδέχεται το σχετικό αίτημα και θα προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.