Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας 910 συσκευών WiFi access points και συσκευών power injectors 31 νοσοκομείων».

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις 910 συσκευές WIFI access points καθώς και των συσκευών power injectors που περιλαμβάνονται και είναι εγκατεστημένα σε 31 Νοσοκομεία, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος της Διακήρυξης.
Οι προς προμήθεια υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 50333000-8                Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- € 62.000,00 [€ 50.000,00 + ΦΠΑ (24%) €12.000,00].
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/02/2021 και ώρα 14:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμο εδώ