Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών» της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών» της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48820000-2 Εξυπηρετητές & 72500000-0   Υπηρεσίες Πληροφορικής.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% – των ΕΥΡΩ: 1.180.480,00 € [ €952.000,00 +ΦΠΑ(24%) €228.480,00].
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την Οριστική Παραλαβή.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα μέχρι και την Δευτέρα 25η Ιανουάριου 2021.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 31/12/2020 έως 25/01/2021  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών» της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.