Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης τελευταίας γενιάς για τους ωφελούμενους Φορείς της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € σε 3.720.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.000.000,00€, ΦΠΑ: 720.000,00€), με δικαίωμα προαίρεσης έως 30% επί του πόσου της σύμβασης.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση δεν θα ξεπερνά το ποσό των 3.720.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 3.000.000,00€, ΦΠΑ: 720.000,00€). Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ίδιων με το υπό προμήθεια αντικείμενο και θα καλύψει πιθανές ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου, για παράδειγμα αύξηση του αριθμού των wireless access points (WAPs) ενός από τους ωφελούμενους Φορείς για την αρτιότερη δικτύωσή τους.
Η διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου (α’ περίοδος) και σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήξης της α’ περιόδου (β’ περίοδος).
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο της της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/01/2021 και ώρα 17:00.
Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 15η/02/2021 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 19η/02/2021 και ώρα 12:00. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Ενημέρωση Παράτασης) μπορείτε να βρείτε την ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Ενημέρωση ΝΕΑΣ Παράτασης) μπορείτε να βρείτε την ενημέρωση σχετικά με τη νέα παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Ενημέρωση ΝΕΑΣ Παράτασης) μπορείτε να βρείτε την ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών.
Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 8η/03/2021 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 12η/03/2021 και ώρα 12:00. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.