Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες συντήρησης του Δικτύου IP της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση του δικτύου IP της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- € 545.600,00 [€ 440.000,00 + ΦΠΑ (24%) €105.600,00], με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του ποσού της Σύμβασης.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δεν θα ξεπερνά το ποσό των € 818.400,00 [€ 660.000,00 + ΦΠΑ (24%) € 158.400,00. Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε επέκταση της Σύμβασης έως και δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και δώδεκα (12) μήνες.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/01/2021 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ