Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ώστε να επιτελέσουν με επάρκεια τον ρόλο τους για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής δικαιοδοσίας τους, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγραμματισμού του εκάστοτε ΟΤΑ. Ειδικότερα στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνεται:

  1. Η καταγραφή και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, καθώς και η αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την λειτουργία τους.
  2. Η αποτύπωση, μοντελοποίηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας, αντιπροσωπευτικού δείγματος φορέων.
  3. Η διατύπωση προτάσεων απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών.
  4. Η εκπόνηση πρότυπου Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
  5. H διατύπωση προτάσεων απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου.
  6. Η διατύπωση προτάσεων ψηφιοποίησης διαδικασιών και προδιαγραφών ανάπτυξης Ενιαίου Πληροφοριακού συστήματος.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 ΦΠΑ (24%): € 14.400,00].
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 12:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο  είναι διαθέσιμτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.